Sekretesspolicy

Vårt sekretessåtagande

Din sekretess är viktig och vi åtar oss att skydda de personuppgifter vi inhämtar från dig.

Denna policy förklarar hur vi använder och skyddar de personuppgifter som vi hämtar in och delar. Målet är transparens och hjälp till dig så att du har fullt förtroende för sekretessen när du navigerar.


Vilken typ av information samlar vi in

Personuppgifter du ger oss

Vi hämtar in och använder information som du förser oss med. När du klickar för att boka, ombeds du att (minst) uppge namn och mejladress. Beroende på din bokning kan vi även be om hemadress, telefonnummer, betalningsinformation, födelsedatum, namn på gäster som reser med dig och eventuella preferenser (såsom matpreferenser och eventuella rörelsebegränsningar).

Det finns även andra tillfällen då du kommer att behöva förse oss med information. Till exempel:


Så använder vi din information

Allmänt ändamål och rättslig grund

Vi använder information som vi samlar in om dig i följande allmänna syften:

 • För registrering och för att hantera ditt konto;
 • För att kommunicera med dig i allmänhet, inklusive för att tillhandahålla information om oss;
 • För att underlätta bokningen av hotellet;
 • För att svara på dina frågor och kommentarer;
 • För att mäta intresse för och förbättra våra produkter, tjänster och denna Webbplats;
 • För att få direkt marknadsföring eller meddela dig om våra specialerbjudanden och produkter eller tjänster som finns tillgänglig från oss eller våra partners som kan vara av intresse för dig i enlighet med dina marknadsföringspreferenser;
 • För att på annat sätt anpassa din upplevelse med oss, inklusive anpassning av de annonser som visas för dig på andra webbplatser;
 • För att begära information från dig, inklusive via enkäter;
 • För att lösa tvister eller medla vid problem;
 • För att förhindra eventuella förbjudna eller olagliga aktiviteter;
 • För att verkställa våra Användarvillkor; och
 • Så som i övrigt beskrivits för dig vid insamlingspunkten

Skydd av din information

Så länge behåller vi din information

Vi behåller viss information associerad till ditt konto i våra arkiv, inklusive för analytiska ändamål liksom för registerintegritet. Perioderna för vilka vi behåller din information beror på syftet för vilka vi inhämtade den och använde den.

Vi kommer inte att behålla dina personuppgifter längre än vad som krävs för vårt affärsändamål eller av lagen. Vi kan bevara viss information under en viss tid efter att du avslutat ditt kontrakt med oss eller efter att du begärt radering av information, om detta är nödvändigt för att uppfylla våra lagliga förpliktelser eller för att utöva, försvara eller fastställa lagliga rättigheter.

 

Så skyddar vi din information

Vi vidtar rimliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till och missbruk av personuppgifter.

Vi använder lämplig teknik och granskningsprocesser för att skydda dina personuppgifter som du förser oss med. Då ingen webbplats kan garantera säkerhet, har vi implementerar och upprätthåller lämpliga fysiska, administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter du förser oss med mot obehörig eller otillåten tillgång, störning, modifiering, användning eller utlämning och mot oavsiktlig förlust, skada, förändring eller förstörelse.

Endast auktoriserad personal ges tillgång till personuppgifter under deras arbete och endast för tillåtna affärsfunktioner. Dessutom använder vi kryptering när vi överför dina personuppgifter mellan ditt system och våra, och mellan vårt system och systemen hos de parter med vilka vi delar känslig information. Vi använder oss av brandväggar och system som upptäcker inkräktare för att hjälpa till att förhindra obehöriga personer från att få tillgång till din information.